Hastighetsmätningar - Prolaser 2 & SR4

NTF har sedan mitten på 1980-talet genomfört hastighetsmätningar på uppdrag från både offentliga och privata organisationer. Mätningarna genomförs i huvudsak i förebyggande syfte, vilket bland annat innebär att de ligger till grund för olika typer av framtida åtgärder. För att öka kvaliteten och tillförlitligheten i de mätningar som genomförs i dag har NTF utvecklat metoder, tillvägagångssätt och tekniker. Genom att ta tillvara de erfarenheter som finns inom NTF har vi kunnat skapa säkra system som innebär att data som används har hög tillförlitlighet.

NTF i Västerbotten erbjuder mätningar och analyser som en grundläggande del för att utvärdera vägsträckor eller vägavsnitt inför eventuella beslut som;

  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
  • Kartläggning av trafikflöde
  • Hastighetsanpassning för olika vägavsnitt
  • Beräkna belastning av tung trafik

 Vi erbjuder även kompetenser avseende samråd och förankringsarbete, opinions- och folkbildande insatser såväl före som efter införande av olika typer av åtgärder.

Mätningar innebär att vi gör en nulägesanalys där hastigheter, trafikintensiteten, fordonsslag mm kan utläsas. Vi kan genom mätningarna hjälpa uppdragsgivaren att besvara frågor som, när på dygnet är den högsta trafikintensiteten, när på dygnet förekommer de högsta medelhastigheterna, vilken typ av fordon trafikerar den aktuella vägen och under vilka tider är tung trafik mest frekvent samt beräkning av års-dygns-trafiken (ÅDT). Med den teknik som vi använder kan vi genomföra mätningar från fyra timmar upp till fjorton dagar eller ännu längre och få en sammanhållande statistik.

Vi kombinerar i vissa fall radar- och laserteknik för att bland annat kunna selektera nyttotrafiken från privattrafiken, genomföra fordonsidentifikationer och göra mätningar där radarteknik inte kan användas. Vi kan skräddarsy alla mätningar utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål. All mätverksamhet är mobil och kan enkelt flyttas mellan olika mätplatser.

Den radarteknik vi använder är företrädesvis SR4-6 och lasertekniken är prolaser 2.

Våras funktionärer/tekniker är erfarna och har god kunskap om den teknik som används.

För support / genomförande av: NTF i Västerbottens personal lämnas offert.

För mer information kontakta:

  • Staffan Viklund
  • Västerbotten
  • 090-18 44 84
  • E-post