Pressmeddelande

Viktigt att kommuner och fastighetsägare i Västerbotten är förberedda inför vinterhalkan

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

I Västerbotten granskades Umeå Kommun under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på totalt 14 platser och vid fem olika tillfällen. Totalt så kontrollerades snöröjning och halkbekämpning vid 70 tillfällen under denna perioden. Från 2015 till 2019 inträffade 1 289 fallolyckor (75%) under november - mars och 435 fallolyckor (25%) under april – oktober i Umeå.

Nationellt är ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället. För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Christina Tolf verksamhetsansvarig för NTF i Västerbotten.

Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.


Ladda ner hela rapporten:
NTF Rapport 2021:3 Ingen ska falla 


När vi ställt samman samtliga 70 observationer från Umeå, kan vi konstatera att 94 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 89 procent bedömdes ha bra snöröjning. Det är förhållandevis bra men det är ändå viktigt att fortsätta prioritera gångtrafikanters säkerhet, speciellt som en övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som erbjuder säker gångtrafik året runt och att alla studier pekar på att det dessutom är samhällsekonomiskt lönsamt. Kostnaderna för gott underhåll är nämligen mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför, säger Christina Tolf.

Viktigt att kommuner och fastighetsägare i Västerbotten är förberedda inför vinterhalkan

2021-11-04